algemene voorwaarden

Betalings- en annulatievoorwaarden voor trainingen,

opleidingen, coaching of workshops bij NextStep Coaching


Betaling

De facturen van NextStep coaching zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit

behoudens andersluidende overeenkomst. In het geval van niet-betaling van het bedrag op de

vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke

interestvoet aangerekend worden. Bovenop deze interest is de contractant aansprakelijk voor de

betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze

laattijdige betaling. De contractant gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op

10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van € 65.


Annulatie door NextStep coaching

NextStep coaching behoudt zicht het recht om omwille van organisatorische redenen een

opleiding/workshop/training te annuleren (bv. door te weinig deelnemers), het programma, de

datum of de locatie te wijzigen (bv door ziekte van de lesgever of door overmacht).

Alle deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk, via mail of telefonisch, verwittigd.


Bij annulatie door NextStep coaching wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort, voor

zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend.


Bij verplaatsing naar een andere datum kan de deelnemer opteren om de inschrijving over te

zetten of te annuleren waarbij het inschrijvingsgeld integraal wordt terugbetaald, voor zover het

inschrijvingsgeld reeds was vereffend.


Annulatie door de deelnemer

Een deelnemer die zijn inschrijving wenst te annuleren, verwittigt steeds via mail naar

info@nextstepcoaching.be.


In geval van overlijden, ongeval of ziekte kan de annulatie kosteloos gebeuren mits de nodige

doktersattesten bezorgd worden via mail naar info@nextstepcoaching.be vóór de aanvang van

de opleiding/cursus/workshop.


Het inschrijvingsgeld wordt integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was

vereffend.


NextStep coaching biedt de contractant steeds de mogelijkheid om in een vervanging van de

deelnemende persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria

voor deelname aan de activiteiten. In dat geval betaalt de contractant geen annulatievergoeding.


Bij een annulatie in geval van een andere reden dan hiervoor vermeld gelden de volgende

voorwaarden:

  • Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit is de annulatie kosteloos.

  • Wanneer de annulatie gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

  • Wanneer de annulatie gebeurt binnen de week voor de startdatum van de activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.